Kişisel Verilerin Korunması

Kişisel Verilerin Korunması

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

2M Elektrikli Araç Şarj Ağı ve İstasyon İşletmeciliği Anonim Şirketi (kısaca “RS ŞARJ”) olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (kısaca “KVKK”), ilgili diğer yasal düzenlemeler ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu Kararları (hepsi birlikte kısaca “KVK Mevzuatı”) kapsamında, uygulamalarımız ve haklarınız ile ilgili sizleri bilgilendirmek isteriz.
İşbu Aydınlatma Metni ile şirketimizce işletilen RS ŞARJ internet sitesi (www.rssarj.com.tr), RS ŞARJ mobil uygulaması ve/veya RS ŞARJ ürün ve hizmetlerinin satışa sunulduğu diğer fiziksel ve dijital mecralar (kısaca “Platform”) üzerinden kişisel verilerinizin hangi yolla toplandığı, hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, bunların hukuki sebebi, kişisel verilerin saklama süresi ile KVK Mevzuatı ile size sağlanan haklarınızla ilgili olarak sizlerin bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır.

Veri Sorumlusu Olarak Kimliğimiz

RS ŞARJ, İstanbul Ticaret Sicili nezdinde 360407-5 sicil numarası ile kayıtlı, 0001225671200001 Mersis numaralı, şirket merkezi Maslak, Eski Büyükdere Cd. 17-19, 34485 Sarıyer / İstanbul adresinde bulunan 2M Elektrikli Araç Şarj Ağı ve İstasyon İşletmeciliği Anonim Şirketi unvanlı ticaret şirketidir.

Kişisel Verileri Toplama ve İşleme Amaçlarımız

Kişisel verileriniz, KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarından bir veya birkaçına veya açık rızanıza dayalı olarak, KVKK’nın 4. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme ilkelerine ve ilgili mevzuatta aranan yükümlülüklere uygun bir şekilde işlenmektedir. Bu kapsamda ad, soyad, TC kimlik numarası, telefon numarası, e-posta adresi ve konum bilgilerinizden oluşan kişisel verileriniz, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde tarafınızla akdedilen sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi, kimlik doğrulama, ödemelerinizin gerçekleşebilmesi, e-faturalama, e-arşiv faturalama ve gerekmesi durumunda iade işlemlerinin yapılabilmesi, satın aldığınız ürün ve hizmetler kapsamında tercih ettiğiniz iletişim kanalı üzerinden size bilgi paylaşımı yapılması, işlem bilgilerinin tespiti, talebinize bağlı olarak RS ŞARJ üyelik kaydı oluşturabilmeniz ve kaydınızın muhafazası, iletişim izni vermiş iseniz tanıtım/bilgilendirme, pazarlama ve kampanya faaliyetlerinin yapılması, veri analizi-araştırma yapılabilmesi, şikayetlerinizin/taleplerinizin Şirketimize aktarılabilmesi ve takibi, üyelik işlemleriniz ile akreditasyon işlemlerinin yapılabilmesi ve bu üyelikler kapsamında size bilgi verilebilmesi, yapılan işlem kayıtlarının yedeklenmesi/arşivlenmesi, depolanması ve saklanması, ilgili mevzuat hükümlerince bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi ve yasal yükümlülüklerimizin ifası amaçlarıyla toplanmakta ve işlenebilmektedir. RS ŞARJ, kişisel verilerinizi burada belirtilen işleme amaçları dışında kullanmayacak, açık rızanız ya da ilgili mevzuatta öngörülen sebepler olmaksızın üçüncü kişilere aktarmayacak ve/veya ifşa etmeyecektir.

Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel Verileriniz; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesini sağlamak amacı ile KVK Mevzuatı’nda belirlenen güvenlik ve gizlilik esasları uyarınca yeterli ve etkili önlemler alınmak kaydıyla; tercih ettiğiniz ödeme şekline bağlı olarak ilgili bankalara, online ödeme sistemlerine, şikayetlerinizin giderilmesi ve size daha iyi bir hizmet sunabilmemiz için alt yapı sağlayıcısına, e-faturalama/e-arşiv faturalama işlemleri kapsamında ilgili kurum/kuruluş ve alt yapı sağlayıcılarına, yapılan işlem kayıtlarının yedeklenmesi/saklanması/arşivlenmesi/depolanması için yurt içi ve dışında birlikte çalıştığımız sunucu barındırma, arşivleme, depolama ve yazılım hizmetleri sağlayıcılarına, şikayetlerinizin ya da hasıl olan bir sorunun giderimi ya da yasal yükümlülüklerimizin ifası için Şirket’imizin çalışanlarına, hukuk, mali ve vergi danışmanlarına, denetçilerine ve de mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi, hukuken yetkili kamu kurumları ve özel kişi ve kurumlar ile KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde paylaşılabilecek ve yurt dışına aktarılabilecektir. Kişisel verileriniz bu maddede belirtilen üçüncü kişilere aktarılırken sadece gerektiği kadarı ile ve ilgisi kapsamında bir aktarım yapılacaktır.

Kişisel Veri Toplama Yöntemimiz ve Hukuki Sebebi

RS ŞARJ kişisel verilerinizi KVK Mevzuatı’na uygun olmak kaydıyla Platform üzerinden toplamaktadır.
RS ŞARJ, www.rssarj.com.tr uzantılı internet sitesi üzerinden üyelik ilişkisinin kurulması amacıyla tarafınızdan iletilen kişisel verileri toplamakta ve çerez biriktirmektedir. Çerez politikamızı https://rssarj.com.tr/cerez-politikasi/ linkinden inceleyebilirsiniz.

KVKK Kapsamındaki Haklarınız

KVKK’nın 11. maddesi kapsamında kişisel verileri işlenen gerçek kişilerin hakları düzenlenmektedir ve bu madde uyarınca veri sahibi olarak aşağıdaki haklara sahiptir:

– Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme
– Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme
– Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
– Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme
– Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme
– Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, bunların silinmesini veya yok edilmesini isteme
– Düzeltme ve silme işlemlerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
– İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
– Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme

Veri Koruma Mevzuatı kapsamında yukarıdaki haklardan birinin kullanılması amaçlı olarak veri sahiplerinden gelecek talepler, RS ŞARJ tarafından en geç 30 gün içerisinde karşılanacaktır. Yukarıda anılan haklarınızla ilgili talepleri, işbu Aydınlatma Metni’nin sonunda bağlantısı verilen KVKK Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurup imzalayarak kimlik doğrulanmasını sağlayıcı belgelerle (nüfus cüzdanı, ehliyet vb.) birlikte; Maslak, Eski Büyükdere Cd. 17-19, 34485 Sarıyer/İstanbuladresine bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla ulaştırabilir veya kvkk@rssarj.com.tr mail adresine iletebilirsiniz.

RS ŞARJ, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Taleplerin RS ŞARJ tarafından sonuçlandırılmasına ilişkin ayrıca bir maliyet doğması halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücretler RS ŞARJ tarafından talep edilebilir.

RS ŞARJ olarak işbu Aydınlatma Metni’ni dönem dönem değiştirebiliriz. Bu değişiklikler, değiştirilmiş yeni Aydınlatma Metni’nin www.rssarj.com.tr internet sitesine konulmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır.

KVKK Veri Sahibi Başvuru Formu